“Vrei sa beneficiezi de ajutorul pentru incalzire si suplimentul pentru energie?

Completeaza formularul  de tip PDF inteligent Cerere-Declaratie pe proprie  raspundere !”

Cerere2021

Informatii utile – consumatorul vulnerabil

Formular cerere pentru acordare ajutor incalzire

Formular de cerere-declarație pe propria răspundere

Prestații pentru copii acordate de alte state membre UE/SEE/Elveția

Ca urmare a știrii apărute la postul tv Digi24 Românii care lucrează în străinătate pot primi alocații europene pentru copii de până la 160 de euro, dar doar 3% știu asta, preluată și de alte mijloace de comunicare în masă, în care au fost prezentate mai multe informații eronate, pentru o corectă informare a publicului, vă comunicăm următoarele:

 1. Românii care lucrează legal în străinătate au dreptul la prestații familiale pentru copiii lor, în conformitate cu legislația tării respective.
 2. Condițiile de eligibilitate, precum și cuantumurile ce pot fi încasate pentru astfel de prestații/alocații/indemnizații sunt diferite de la țară la țară (de exemplu, SPANIA a renunțat in anul 2020 la aceste alocații, iar în ITALIA se acordă numai părinților cu venituri sub un anumit prag anual).
 3. În cazul cetăţenilor români care desfășoară activități profesionale într-un alt stat membru al UE/SEE/Elveția, indiferent de locul de reședință al membrilor de familiei, cererile (însoțite de documentele solicitate de legislația specifică țării de activitate a părintelui) de depun la instituţia competentă din acel stat membru.

Lista instituțiilor competente unde se poate depune cererea de acordare a beneficiilor familiale, din fiecare stat membru UE, poate fi regăsită pe pagina web a ANPIS: https://www.mmanpis.ro/lucratori-migranti/institutii-din-alte-state-ue/

 1. Formularul E411 este unul din documentele care se completează numai de către instituțiile competente și circulă între statele membre și are rolul de a stabili statul membru cu competență primară sau secundară, conform regulilor de coordonare stabilite de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială.

Începând cu data de  01 ianuarie 2021, acest schimb de informații între instituțiile competente din statele membre se face și electronic prin intermediul sistemului EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), urmând ca de la 1 ianuarie 2022, să se realizeze exclusiv pe cale digitală.

Anunț important privind acordarea indemnizației lunare de acomodare în vederea adopției, prevăzută de art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopției, republicată

Persoana sau oricare dintre soţii familiei care au adoptat sau doresc să adopte, si care realizează venituri supuse impozitului pe venit, pot beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Cuantumul indemnizaţiei lunare de acomodare este 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţiei. Cuantumul minim al indemnizației este 1.700 lei, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.

Documente necesare:

 • Cerere (formular tip) – descarcă modelul de pe pagina web a agenției teritoriale competente: https://www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/
 • Copia actului de identitate al solicitantului
 • Copia certificatului de naștere al copilului
 • Adeverința privind veniturile realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţie (formular tip) – descarcă modelul de pe pagina web a agenției teritoriale competente: https://www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/
 • Certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei
 • Documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul
 • Decizia de suspendare a activității eliberată de angajator

Cererea și documentele doveditoare se depun în format letric sau, după caz, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, la agenția pentru plăți și inspecție socială din județul în care are domiciliul solicitantul.

În situaţia în care cererea este depusă peste acest termen, dar până la împlinirea termenului pentru care a fost dispusă încredinţarea în vederea adopţiei, drepturile se acordă de la data la care este depusă cererea.

Cerere acordare indemnizație lunară de sprijin_suma fixă anuală

Adeverință tip

Cerere acordare indemnizație lunară de acomodare

ANUNȚ IMPORTANT

privind solicitarea stimulentului de risc prevăzut la art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările şi completările ulterioare

Solicitarea de alocare a fondurilor însoțită de lista nominală a personalului izolat preventiv la locul de muncă pe perioada stării de urgență va fi transmisă de către furnizorul de servicii sociale, agenției în a cărei rază teritorială își are sediul social până la data de 23 august 2021.

Formularele de solicitare a sumelor reprezentand stimulentul de risc, format editabil, Anexa 1 si Anexa 2 pot fi transmise în format electronic, direct sau prin punctul de contact unic electronic, conform Hotărârii Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic.

Anexa 1

Anexa 2

Ordinul 665 din 30.07.2021 emis de Ministrul muncii si protectiei sociale privind aprobarea instructiunilor pentru acordarea unitara a stimulentului de risc

ANUNȚ IMPORTANT aplicare art.3 din O.U.G. nr. 132/2020 cu modificările și completările ulterioare

Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 30/2020, vor putea beneficia, în cazul reducerii timpului de muncă şi/sau a veniturilor realizate, de o indemnizaţie lunară în cuantum de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021, începând cu drepturile aferente lunii iunie 2021.

Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere sunt disponibile pe platforma aici.gov.ro și se pot depune lunar (în perioada 1-30), pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.

🆕

In cadrul campaniei de informare a lucrătorilor sezonieri, Inspecția Muncii a pregătit un set de informații despre intermedierea și plasarea foței de muncă în străinătate, pe care orice lucrător ar trebui să le știe.

🚩

Informează-te, lucrează legal și cunoaște-ti drepturile pentru a fi protejat. O campanie a Ministerului Muncii și Protecției Sociale INSPECTIAMUNCII.RO www.inspectiamuncii.ro  

❓

Vrei să lucrezi sezonier în Franța?

❗

Află tot ce trebuie să știi despre drepturile tale de lucrător sezonier în străinătate și nu accepta munca la negru !

🔖

O campanie de prevenire derulată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru cetățenii români care aleg să desfășoare activități cu caracter sezonier în străinătate.

💬

http://mmuncii.ro/…/afac…/6219-2021-lucrator-sezonier-fr

❓

Vrei să lucrezi sezonier în Spania ?

❗

Informează-te, lucrează legal și cunoaște-ți drepturile pentru a fi protejat !

➡️

O campanie de prevenire derulată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru cetățenii români care aleg să desfășoare activități cu caracter sezonier în străinătate

⛔

Vrei sa lucrezi sezonier in UK?

❗

Informează-te, lucrează legal și cunoaște-ți drepturile pentru a fi protejat!

📢

O campanie a Ministerului Muncii și Protecției Sociale

📢

”Esti lucrător sezonier în străinătate? Informează-te, lucrează legal și cunoaște-ți drepturile pentru a fi protejat”.

✅

Mulțumin colegilor din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, cu care am încheiat un Protocol de colaborare în vederea informării lucrătorilor sezonieri în ceea ce privește drepturile pe care le au și condițiile de muncă din țările de destinație, pentru diseminarea informațiilor în aeroporturi.

        Informează-te, lucrează legal și cunoaște-ți drepturile pentru a fi protejat! O campanie a Ministerului Muncii și Protecției Sociale. http://www.mmuncii.ro/…/6249-conditii-de-intrare-%C3…

Ar putea fi o imagine cu unul sau mai mulţi oameni şi text care spune „EȘTI LUCRĂTOR SEZONIER ÎN STRĂINĂTATE? Informează-te, lucrează legal și cunoaște-ți drepturile pentru a fi protejat! O campanie a Ministerului Muncii și Protecției Sociale CONDIȚII DE INTRARE ÎN TĂRI UE ÎN CONTEXT COVID-19 CUVERNUZ ተል ROMANTE! ROM MINISTERUL MUNCI ȘI PROTECȚIEI SOCIALE”
  ANUNȚ IMPORTANT Pentru persoanele care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional în unul dintre domeniile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, afectate de întreruperea sau restrângerea activităţii ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, se acordă de la bugetul de stat, pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, o sumă reprezentând 35% din remuneraţia cuvenită zilei de muncă.

Suma se acordă de către beneficiarul de lucrări, din bugetul propriu, la momentul plăţii contravalorii muncii zilnice, şi, ulterior, se decontează integral, la cererea acestuia, pentru persoanele pentru care a fost plătită, prin agențiile pentru plăți și inspecție socială din județul în care își desfășoară activitatea sau are sediul social.

În vederea decontării sumelor, beneficiarii de lucrări transmit documentele lunar, pentru luna anterioară, până la data de 5 a fiecărei luni, în format electronic utilizând platforma aici.gov.ro.

În situația în care cererea este depusă de către beneficiarul de lucrări la o dată ulterioară celei prevăzute mai sus, suma aferentă lunii pentru care se solicită se decontează în luna următoare.

Documente necesare:

 • Cerere – accesează aplicația https://aici.gov.ro/home, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează formularul
 • Declarație pe propria răspundere – accesează aplicația https://aici.gov.ro/home, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează formularul
 • Lista zilierilor – accesează aplicația https://aici.gov.ro/home, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează lista.
 • Copie CI a beneficiarului de lucrări
 • Copie extras de cont al beneficiarului de lucrări

Domeniile în care se poate presta muncă necalificată cu caracter ocazional prevăzute la art. 13 din Legea nr. 52/2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 1. a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
 2. b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
 3. c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03;
 4. d) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823;
 5. e) publicitate – grupa 731;

    e^1) activităţi de cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste – clasa 7220 (săpături arheologice);

    e^2) creşterea materialului săditor – creşterea plantelor ornamentale, inclusiv gazon pentru transplantare, operaţiuni de îngrijire/curăţare a pomilor, activităţi ale pepinierelor, cu excepţia celor pentru arbori de pădure – clasa 0130;

 1. f) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică – spectacole – clasa 9002, activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004 şi tabere de copii organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea sa – clasa 5520;
 2. g) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149;
 3. h) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621;
 4. i) activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare – clasa 8130;
 5. j) restaurante – clasa 5610;
 6. k) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630;
 7. l) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9104;
 8. m) hoteluri şi alte facilităţi de cazare – diviziunea 55; facilităţi de cazare similare – clasa 5510; facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – tabere de copii, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, direct sau prin unităţile din subordinea acestuia;
 9. n) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată – clasa 5520 – cabane;
 10. o) activităţi ale bazelor sportive – clasa 9311;
 11. p) activităţi ale cluburilor sportive – clasa 9312.
ANUNȚ IMPORTANT PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI DE SPRIJIN COVID 19   Pentru profesioniștii și persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, care și-au redus temporar activitatea, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 132/2020, se acordă o indemnizaţie lunară de 41,5% din câştigul salarial mediu brut, prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările şi completările ulterioare

În anul 2020, beneficiază de această indemnizație, profesioniştii şi persoanele, care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Modalități de transmitere a documentelor:

 • în format electronic utilizând platformagov.ro
 • în format letric la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Neamt cu sediul in Piatra Neamt, bdul Traian, bl.A4,parter
 1. Profesioniştii, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare:

Documentele necesare:

 • Cerere accesează aplicația https://aici.gov.ro/home, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează formularul
 • Declarație pe propria răspundere – accesează aplicația https://aici.gov.ro/home, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează formularul
 • Copie CI
 • Copie extras de cont (deschis în calitatea pentru care se solicită indemnizația)
 1. Societăți cooperative care au încheiat convenții individuale de munca în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si funcționarea cooperației

Documente necesare (se vor depune de administratorul/reprezentantul legal al societății cooperative):

 • Cerere accesează aplicația https://aici.gov.ro/home, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează formularul
 • Declarație pe propria răspundere – accesează aplicația https://aici.gov.ro/home, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează formularul
 • Lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație – accesează aplicația https://aici.gov.ro/home, selectează procedura de acordare corespunzătoare și completează lista.
ANUNȚ IMPORTANT INDEMNIZAȚIE DE SPRIJIN COVID-19   PENTRU DOMENIILE DE ACTIVITATE RESTRICȚIONATE DE AUTORITĂȚI CONFORM H.G. nr. 394/2020 și H.G. nr. 476/2020

Pentru acordarea indemnizației de sprijin COVID-19 aferente lunii OCTOMBRIE 2020, documentele se transmit în perioada 1-10 NOIEMBRIE 2020, utilizând aplicația aici.gov.ro.

Activitate restricționată / Activități restricționatePerioada aplicării restricției
Organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise cu un număr de peste 500 persoane, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, indiferent de numărul de persoane18.05.2020 – până în prezent
Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale cu participarea a peste 500 de spectatori cu locuri pe scaune18.05.2020 – până în prezent
Activitatea de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, competiţiile sportive organizate în aer liber sau în bazine acoperite ori aflate în aer liber, desfăşurarea de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, precum și activităţile de pregătire fizică în spaţii închise pentru practicanții sporturilor de contact18.05.2020 – până în prezent
Organizarea de evenimente private în spaţii închise, care se desfăşoară cu participarea a peste 8 persoane   Organizarea de evenimente private în spaţii închise, care se desfăşoară cu participarea a peste 20 de persoane 18.05.2020 – 14.06.2020   15.06.2020 – până în prezent
Organizarea de evenimente private în spaţii deschise, care se desfăşoară cu participarea a peste 50 de persoane15.06.2020 – până în prezent
Zborurile efectuate de operatorii economici din aviaţie spre Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Franţa, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii şi Turcia, şi din aceste ţări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu excepțiile prevăzute la art. 4 pct. 2 din H.G. 394/2020   Zborurile efectuate de operatorii economici din aviaţie spre Belgia, Franţa, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii şi Turcia, şi din aceste ţări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020 cu excepțiile prevăzute la art. 4 pct. 3 din H.G. 476/2020 18.05.2020-15.06.2020   16.06.2020 – până în prezent
Servirea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor.18.05.2020 – până în prezent
Activitatea operatorilor economici  desfăşurată în magazine individuale de peste 500 mp fiecare din incinta centrelor comerciale de peste 15.000 mp18.05.2020- 14.06.2020
Activitatea de vânzare a produselor electronice şi electrocasnice, desfășurată de operatorii economici care nu asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului18.05.2020- 14.06.2020
Activitatea desfăşurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care nu au accesul asigurat direct din exteriorul incintei şi pentru care nu este întreruptă comunicarea cu restul complexului18.05.2020- 14.06.2020
Activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice din interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici care nu funcţionează în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber15.06.2020- până în prezent
Exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri şi a cinematografelor din interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici18.05.2020- până în prezent
Activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţii închise în următoarele domenii: jocuri de noroc, activităţi de fitness, activităţi de tratament balnear18.05.2020 – 14.06.2020
Activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în următoarele domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri18.05.2020 – până în prezent
Activitatea în spaţiile deschise pentru administrarea de ştranduri/piscine exterioare01.06.2020 – 14.06.2020
Organizarea și desfășurarea de cursuri / activităţi din unităţile de nivel antepreşcolar, preșcolar şi din toate unităţile şi instituţiile de învăţământ până la finalul anului şcolar cu excepția desfăşurării, începând cu data de 2 iunie 2020, a unor activităţi de pregătire, pe o perioadă de două săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a şi a XIII-a), precum şi pentru organizarea examenelor naţionale şi de cercetare a competenţelor profesionale   Organizarea și desfășurarea de cursuri / activităţi din unităţile de nivel universitar, precum şi activităţile specifice fiecărei instituţii de învăţământ superior 18.05.2020 – 12.06.2020   18.05.2020 – până în prezent

Informații suplimentare se pot solicita la numerele de telefon din lista anexată: 0786/232014; 0786/232009

Anunturi de interes