Pentru legislatia actualizata pe acest domeniu va recomandam sa consultati:

http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie

https://www.mmanpis.ro/despre-anpis/legislatie/legislatia-beneficiilor-de-asistenta-sociala/

Legislatia referitoare la beneficiile de asistenta sociala

I. Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse

1. Ajutor social

2. Ajutorul de încălzire

II. Politici familiale

1. Alocaţia de stat pentru copii

 • Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Alocaţia lunară de plasament:

3. Indemnizaţia pentru creşterea copilului:

 • O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului nr. 1474/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, şi din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011.

4. Acordarea concediului și indemnizației de acomodare

 • Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale.

  Precizări referitoare la acordarea indemnizației lunare aferente concediului de acomodare acordat potrivit prevederilor Legii nr.273/2004 privind procedura adopției, republicată.

III. Sprijin acordat persoanelor cu handicap

 • Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G.  nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului Nr. 1019/2018 din 20 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii de preluare de către agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti, a personalului cu atribuţii în efectuarea plăţilor prestaţiilor sociale pentru persoanele cu handicap de la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi situaţiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestaţiile sociale pentru persoanele cu handicap, precum şi pentru modificarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012.

1. Drepturi acordate persoanelor cu handicap

A. Drepturile de la art. 58 alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor, cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA:

 • Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 2108/2004 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului nr. 223/2006 pentru aprobarea Metodologiei de acordare a indemnizaţiei lunare de hrană cuvenite adulţilor şi copiilor infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA şi de control al utilizării de către cei în drept a acesteia.

3. Drepturi pentru familia sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav, accentuat ori mediu pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere:

IV. Alte tipuri de beneficii de asistență socială

1. Ajutorul de urgenţă (pentru familiile sau persoanele care se află în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin lege):

2. Ajutorul rambursabil pentru refugiaţi:

3. Indemnizaţia lunară de hrană cuvenită persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu:

V. Alte acte normative pe care le aplică Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială

VI. Acte normative privind finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale

 • Hotărârea Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru finanţarea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului nr. 2765/2012 privind aprobarea metodologiei de înregistrare şi evaluare a solicitărilor de finanţare a unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, precum şi de decontare a finanţării, cu modificările și completările ulterioare.